Về việc đăng ký học lại  học bổ sung kiến thức năm 2023  
Danh sách sinh viên học bổ sung kiến thức lớp CDK17TC3  
Danh sách sinh viên học bổ sung kiến thức lớp CDK17QT3  
Danh sách sinh viên học bổ sung kiến thức lớp CDK17NHTN  
Kết quả chuyển điểm các học phần Lý luận chính trị cho các lớp Liên thông trình độ Đại học  
  • 07/06/2022

Kết quả chuyển điểm các học phần Lý luận chính trị cho các lớp Liên thông trình độ Đại học

Kết quả chuyển điểm các học phần Lý luận chính trị cho các lớp Liên thông trình độ Đại học

DANH SÁCH XỬ LÝ KẾT QUẢ GIÁ TRỊ CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG và DS SINH VIÊN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC LỚP TCK17KTSN1  
  • 02/08/2022

DANH SÁCH XỬ LÝ KẾT QUẢ GIÁ TRỊ CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG và DS SINH VIÊN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC LỚP TCK17KTSN1

DANH SÁCH XỬ LÝ KẾT QUẢ GIÁ TRỊ CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG và DS SINH VIÊN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC LỚP TCK17KTSN1

DANH SÁCH XỬ LÝ KẾT QUẢ GIÁ TRỊ CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG và DS SINH VIÊN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC LỚP TCK17KTDT1  
  • 02/08/2022

DANH SÁCH XỬ LÝ KẾT QUẢ GIÁ TRỊ CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG và DS SINH VIÊN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC LỚP TCK17KTDT1

DANH SÁCH XỬ LÝ KẾT QUẢ GIÁ TRỊ CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG và DS SINH VIÊN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC LỚP TCK17KTDT1

DANH SÁCH XỬ LÝ KẾT QUẢ GIÁ TRỊ CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG và DS SINH VIÊN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC LỚP CDK17TC  
  • 02/08/2022

DANH SÁCH XỬ LÝ KẾT QUẢ GIÁ TRỊ CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG và DS SINH VIÊN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC LỚP CDK17TC

DANH SÁCH XỬ LÝ KẾT QUẢ GIÁ TRỊ CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG và DS SINH VIÊN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC LỚP CDK17TC

DANH SÁCH XỬ LÝ KẾT QUẢ GIÁ TRỊ CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG và DS SINH VIÊN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC LỚP CDK17QT2  
  • 02/08/2022

DANH SÁCH XỬ LÝ KẾT QUẢ GIÁ TRỊ CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG và DS SINH VIÊN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC LỚP CDK17QT2

DANH SÁCH XỬ LÝ KẾT QUẢ GIÁ TRỊ CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG và DS SINH VIÊN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC LỚP CDK17QT2

DANH SÁCH XỬ LÝ KẾT QUẢ GIÁ TRỊ CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG và DS SINH VIÊN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC LỚP CDK17KT2  
  • 02/08/2022

DANH SÁCH XỬ LÝ KẾT QUẢ GIÁ TRỊ CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG và DS SINH VIÊN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC LỚP CDK17KT2

DANH SÁCH XỬ LÝ KẾT QUẢ GIÁ TRỊ CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG và DS SINH VIÊN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC LỚP CDK17KT2