Danh sách phân nhóm Thực hành nghề nghiệp lớp ĐHK13MA1  
  • 21/12/2018

Danh sách phân nhóm Thực hành nghề nghiệp lớp ĐHK13MA1

Đề nghị sinh viên lớp ĐHK13MA1 liên hệ trực tiếp với GVHD thực hành nghề nghiệp theo số ĐT đã cung cấp trong danh sách phân nhóm để biết lịch gặp hướng dẫn chi tiết.

Thời gian liên hệ: Bắt đầu từ ngày 24/12/2018.

Những sinh viên có nhu cầu lấy giấy giới thiệu thực tập, liên hệ Viện Đào tạo thường xuyên từ ngày 24/12/2018 đến ngày 15/01/2019. Sau thời gian này, Viện sẽ không giải quyết cấp giấy giới thiệu thực tập.

Danh sách phân nhóm Thực hành nghề nghiệp lớp ĐHK12QT2  
  • 21/12/2018

Danh sách phân nhóm Thực hành nghề nghiệp lớp ĐHK12QT2

Đề nghị sinh viên lớp ĐHK12-QT2 liên hệ trực tiếp với GVHD thực hành nghề nghiệp theo số ĐT đã cung cấp trong danh sách phân nhóm để biết lịch gặp hướng dẫn chi tiết.

Thời gian liên hệ: Bắt đầu từ ngày 24/12/2018.

Những sinh viên có nhu cầu xin giấy giới thiệu thực tập, liên hệ Viện Đào tạo thường xuyên từ ngày 24/12/2018 đến ngày 15/01/2019. Sau thời gian này, Viện sẽ không giải quyết cấp giấy giới thiệu thực tập.

Danh sách phân nhóm thực hành NN lớp LTĐHK12-QT2  
  • 29/11/2017

Danh sách phân nhóm thực hành NN lớp LTĐHK12-QT2

Danh sách phân nhóm thực hành NN lớp LTĐHK12-QT2

Danh sách nộp VBCC các lớp ĐH2K1 (Văn bằng ĐH thứ 2 hệ VLVH)  
  • 20/06/2016

Danh sách nộp VBCC các lớp ĐH2K1 (Văn bằng ĐH thứ 2 hệ VLVH)

Danh sách nộp VBCC các lớp ĐH2K1 (Văn bằng ĐH thứ 2 hệ VLVH)