Chương trình đào tạo chuẩn Ngôn ngữ Anh  
Chương trình đào tạo chuẩn Ngành TCNH  
Chương trình đào tạo chuẩn Ngành QTKD  
Chương trình đào tạo chuẩn Ngành Kế toán  
Chương trình đào tạo chuẩn Marketing  
3003-QD Ban hành Danh mục các học phần bổ sung  
3002-QD Ban hành Danh mục các học phần cốt lõi  
3001-QD Ban hành Danh mục các học phần cốt lõi