1218-Thông báo nộp học phí đối với sinh viên VLVH  
  • 08/06/2023

1218-Thông báo nộp học phí đối với sinh viên VLVH

1218-Thông báo nộp học phí đối với sinh viên VLVH

Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 1 - Lớp DHK17QT1 (Danh sách kèm theo)  
  • 07/06/2023

Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 1 - Lớp DHK17QT1 (Danh sách kèm theo)

Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 1 - Lớp DHK17QT1 (Danh sách kèm theo)

THÔNG BÁO NỘP CHỨNG CHỈ TIN HỌC, ANH VĂN CÁC LỚP ĐH KHÓA 16, KHÓA 17 (ĐỢT 1), LTDH KHÓA 17 (ĐỢT 2), VB2 KHÓA 6 HÌNH THỨ VLVH  
  • 30/05/2023

THÔNG BÁO NỘP CHỨNG CHỈ TIN HỌC, ANH VĂN CÁC LỚP ĐH KHÓA 16, KHÓA 17 (ĐỢT 1), LTDH KHÓA 17 (ĐỢT 2), VB2 KHÓA 6 HÌNH THỨ VLVH

THÔNG BÁO NỘP CHỨNG CHỈ TIN HỌC, ANH VĂN CÁC LỚP ĐH KHÓA 16, KHÓA 17 (ĐỢT 1), LTDH KHÓA 17 (ĐỢT 2), VB2 KHÓA 6 HÌNH THỨ VLVH

DS đối chiếu ngành học + DS SV học bổ sung kiến thức Lớp 22CDK18QT1, 22CDK18KT1, 22CDK18MA1, 23CDK19KT1,  23CDK19QT1, 23CDK19MA1, 23CDK19TC1  
DS đối chiếu ngành học + DS SV học bổ sung kiến thức Lớp 22CDK18 - 23CDK19  
DANH SÁCH SINH VIÊN CDK17-KT THỰC TẬP CUỐI KHÓA VÀ HỌC 2 MÔN THAY THẾ  
DANH SÁCH SINH VIÊN CDK17-KT LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  
KẾ HOẠCH THỰC TẬP CUỐI KHÓA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC KHÓA 17, LỚP CDK17-KT CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP  
KẾ HOẠCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC KHÓA 17, LỚP CDK17-KT CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP  
Kế hoạch thực tập_DH2_K6 Ngôn ngữ Anh VLVH