THÔNG BÁO ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐẦU RA VI TÍNH, ANH VĂN  
  • 15/12/2022

THÔNG BÁO ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐẦU RA VI TÍNH, ANH VĂN

THÔNG BÁO ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐẦU RA VI TÍNH, ANH VĂN 

Lớp K5TA2 Danh sách sinh viên làm Khóa luận và Thực tâp tốt nghiệp ( Đã điều chỉnh lần 3)  
Lớp DH2_K5TA2-4-6-7-8_Kế hoạch KLTN-BCTN  
Lớp K5TA8 Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp  
Lớp K5TA7 Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp  
Lớp K5TA6 Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp  
Lớp K5TA2 Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp  
Danh sách dự kiến tốt nghiệp lớp DH2-K5TA5 và các lớp trả nợ  
  • 10/10/2022

Danh sách dự kiến tốt nghiệp lớp DH2-K5TA5 và các lớp trả nợ

Danh sách dự kiến tốt nghiệp lớp DH2-K5TA5 và các lớp trả nợ

THÔNG BÁO THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP LỚP VB2 NGÔN NGỮ ANH  
  • 19/09/2022

THÔNG BÁO THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP LỚP VB2 NGÔN NGỮ ANH

THÔNG BÁO THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP LỚP VB2 NGÔN NGỮ ANH

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TTTN LỚP DHK14QT1 VÀ TRẢ NỢ  
  • 09/08/2022

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TTTN LỚP DHK14QT1 VÀ TRẢ NỢ

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TTTN LỚP DHK14QT1 VÀ TRẢ NỢ