KẾT QUẢ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP ĐHK12-QT2 VÀ CÁC LỚP TRẢ NỢ KHOÁ THI NGÀY 28/8/2022  
  • 13/09/2022

KẾT QUẢ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP ĐHK12-QT2 VÀ CÁC LỚP TRẢ NỢ KHOÁ THI NGÀY 28/8/2022

KẾT QUẢ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP ĐHK12-QT2 VÀ CÁC LỚP TRẢ NỢ KHOÁ THI NGÀY 28/8/2022