Thông báo tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức VLVH khóa 15 - năm 2019  
Thông báo tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học khóa 15 - năm 2019  
Thông báo tuyển sinh trình độ Đại học Văn bằng 2 hình thức VLVH khóa 4 - năm 2019  
Thông báo tuyển sinh trình độ Đại học Văn bằng 1 hình thức VLVH khóa 15 - năm 2019  
Thông báo TS Liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH liên kết với Cty TNHH hợp tác đào tạo và phát triển nguồn lực  
Thông báo TS Liên thông từ CĐ lên ĐH hình thức VLVH liên kết với Cty TNHH hợp tác đào tạo và phát triển nguồn lực  
Thông báo TS trình độ Đại học VB2 hình thức VLVH liên kết với Cty TNHH hợp tác đào tạo và phát triển nguồn lực  
Thông báo TS trình độ Đại học VB1 hình thức VLVH liên kết với Công ty TNHH hợp tác đào tạo và phát triển nguồn lực