Thông báo đăng ký học lại và thi trả nợ học phần đợt 2 năm 2019 (đào tạo niên chế)  
  • 26/09/2019

Thông báo đăng ký học lại và thi trả nợ học phần đợt 2 năm 2019 (đào tạo niên chế)

Thông báo đăng ký học lại và thi trả nợ học phần đợt 2 năm 2019 (đào tạo niên chế)

Thông báo đăng ký học kỳ phụ 09/2019 các lớp đào tạo trình độ Đại học (theo tín chỉ)  
  • 26/09/2019

Thông báo đăng ký học kỳ phụ 09/2019 các lớp đào tạo trình độ Đại học (theo tín chỉ)

Thông báo đăng ký học kỳ phụ 09/2019 các lớp đào tạo trình độ Đại học (theo tín chỉ)

Thông báo trả nợ thực tập tốt nghiệp VLVH đợt 2 năm 2019  
  • 25/09/2019

Thông báo trả nợ thực tập tốt nghiệp VLVH đợt 2 năm 2019

Thông báo trả nợ thực tập tốt nghiệp VLVH đợt 2 năm 2019

Thông báo đăng ký trả nợ tốt nghiệp hệ VLVH đợt 1 năm 2019  
Thông báo đăng ký học lại thực hành nghề nghiệp đối với sinh viên VLVH đào tạo theo tín chỉ  
Thông báo đăng ký trả nợ thực hành nghề nghiệp đối với sinh viên VLVH đào tạo theo niên chế  
Thông báo đăng ký học học kỳ phụ hệ VLVH (hệ tín chỉ) - Năm 2019  
Thông báo đăng ký trả nợ thực tập tốt nghiệp - đợt 1 năm 2019  
Thông báo đăng ký học lại và thi trả nợ học phần hệ VLVH (hệ niên chế) - Đợt 1 năm 2019  
Thông báo đăng ký trả nợ tốt nghiệp VLVH đợt 2/2018