Thông báo đăng ký học lại và thi trả nợ học phần đợt 1 năm 2020 (Đào tạo tín chỉ)  
  • 28/04/2020

Thông báo đăng ký học lại và thi trả nợ học phần đợt 1 năm 2020 (Đào tạo tín chỉ)

Thông báo đăng ký học lại và thi trả nợ học phần đợt 1 năm 2020 (Đào tạo tín chỉ)

Thông báo đăng ký học lại và thi trả nợ học phần đợt 1 năm 2020 (Đào tạo niên chế)  
  • 28/04/2020

Thông báo đăng ký học lại và thi trả nợ học phần đợt 1 năm 2020 (Đào tạo niên chế)

Thông báo đăng ký học lại và thi trả nợ học phần đợt 1 năm 2020 (Đào tạo niên chế)

Thông báo trả nợ tốt nghiệp đợt 1 năm 2020  
  • 25/05/2020

Thông báo trả nợ tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

Thông báo trả nợ tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

Thông báo trả nợ thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2020  
  • 28/04/2020

Thông báo trả nợ thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

Thông báo trả nợ thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

Thông báo đăng ký trả nợ tốt nghiệp VLVH đợt 2/2018