Về việc đăng ký học lại  học bổ sung kiến thức năm 2023  
Danh sách sinh viên đăng ký trả nợ đợt 2 năm 2022 (cập nhật 30.8.2022)  
  • 29/08/2022

Danh sách sinh viên đăng ký trả nợ đợt 2 năm 2022 (cập nhật 30.8.2022)

Danh sách sinh viên đăng ký trả nợ đợt 2 năm 2022

Danh sách giảng viên hướng dẫn các học phần trả nợ đợt 2 năm 2022  
  • 29/08/2022

Danh sách giảng viên hướng dẫn các học phần trả nợ đợt 2 năm 2022

Danh sách giảng viên hướng dẫn các học phần trả nợ đợt 2 năm 2022

Thông báo về việc đăng ký học Học kỳ phụ đợt 1 năm 2022 các lớp hình thức VLVH  
  • 25/07/2022

Thông báo về việc đăng ký học Học kỳ phụ đợt 1 năm 2022 các lớp hình thức VLVH

Thông báo về việc đăng ký học Học kỳ phụ đợt 1 năm 2022 các lớp hình thức VLVH