Kế hoạch học tập hệ VLVH tháng 3/2020-7/2020  
  • 25/02/2020

Kế hoạch học tập hệ VLVH tháng 3/2020-7/2020

Kế hoạch học tập hệ VLVH tháng 3/2020-7/2020

GHI CHÚ: CĂN CỨ VÀO THÔNG BÁO SỐ 193/TB-ĐHTCM, SINH VIÊN TIẾP TỤC NGHỈ HỌC TỚI HẾT NGÀY 08/3/2020

Lịch học các lớp Đại học, Liên thông Đại học hình thức VLVH tuyển sinh năm 2019 học tại trường Đại học Tài chính Marketing  
  • 26/09/2019

Lịch học các lớp Đại học, Liên thông Đại học hình thức VLVH tuyển sinh năm 2019 học tại trường Đại học Tài chính Marketing

Lịch học các lớp Đại học, Liên thông Đại học hình thức VLVH tuyển sinh năm 2019 học tại trường Đại học Tài chính Marketing