Danh sách phòng thi VLVH - ngày 28/7/2019  
TB Một số nội dung liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp lần 1 của ĐHK10 đợt 2 và các lớp trả nợ hình thức VLVH - ngày thi 28/7/2019  
Dự kiến DS đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp các lớp ĐHK10 đợt 2 và trả nợ hệ VLVH ngày 28/7/2019 (update 20/7/2019))  
Lịch ôn tập tốt nghiệp các lớp ĐHK10 đợt 2 VLVH  
Thông báo lịch thi tốt nghiệp lần 2 các lớp ĐHK9 đợt 2 và LTĐHK12 đợt 1 hình thức VLVH  
Lịch ôn tập tốt nghiệp các lớp LTĐHK12 đợt 2 hình thức VLVH  
Lịch ôn tập tốt nghiệp các lớp ĐHK10 đợt 1 hình thức VLVH  
Thông báo thay đổi thời gian thi tốt nghiệp lần 1 của các lớp ĐHK10 đợt 1 và LTĐHK12 đợt 2 hình thức VLVH  
Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 đối với các lớp trả nợ Đại học (update 17/7/2018)  
  • 17/07/2018

Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 đối với các lớp trả nợ Đại học (update 17/7/2018)

Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 đối với các lớp trả nợ Đại học (update 17/7/2018)

Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 đối với các lớp trả nợ Liên thông ĐH (update 17/7/2018)  
  • 17/07/2018

Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 đối với các lớp trả nợ Liên thông ĐH (update 17/7/2018)

Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 đối với các lớp trả nợ Liên thông ĐH (update 17/7/2018)