Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 đối với các lớp trả nợ Đại học (update 17/7/2018)  
  • 17/07/2018

Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 đối với các lớp trả nợ Đại học (update 17/7/2018)

Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 đối với các lớp trả nợ Đại học (update 17/7/2018)

Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 đối với các lớp trả nợ Liên thông ĐH (update 17/7/2018)  
  • 17/07/2018

Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 đối với các lớp trả nợ Liên thông ĐH (update 17/7/2018)

Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 đối với các lớp trả nợ Liên thông ĐH (update 17/7/2018)

Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 đối với các lớp LTDHK12 đợt 1 (update 17/7/2018)  
  • 16/07/2018

Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 đối với các lớp LTDHK12 đợt 1 (update 17/7/2018)

Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 đối với các lớp LTDHK12 đợt 1 (update 17/7/2018)

Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 đối với các lớp ĐHK9 đợt 2 (update 09/7/2018)  
  • 05/07/2018

Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 đối với các lớp ĐHK9 đợt 2 (update 09/7/2018)

Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 đối với các lớp ĐHK9 đợt 2 (update 09/7/2018)

Lịch ôn thi tốt nghiệp các lớp Liên thông ĐH khoá 12 đợt 1 VLVH  
  • 24/06/2018

Lịch ôn thi tốt nghiệp các lớp Liên thông ĐH khoá 12 đợt 1 VLVH

Lịch ôn thi tốt nghiệp các lớp Liên thông ĐH khoá 12 đợt 1 VLVH

Lịch ôn thi tốt nghiệp các lớp Đại học khoá 9 đợt 2 VLVH  
  • 24/06/2018

Lịch ôn thi tốt nghiệp các lớp Đại học khoá 9 đợt 2 VLVH

Lịch ôn thi tốt nghiệp các lớp Đại học khoá 9 đợt 2 VLVH

Một số nội dung liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp hình thức VLVH ngày 27/5/2018  
  • 23/05/2018

Một số nội dung liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp hình thức VLVH ngày 27/5/2018

Một số nội dung liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp hình thức VLVH ngày 27/5/2018

Danh sách phòng thi tốt nghiệp lần 2 các lớp ĐHK9 đợt 1, LTDHK11 đợt 2 và các lớp trả nợ - Ngày thi: 27/5/2018  
  • 18/05/2018

Danh sách phòng thi tốt nghiệp lần 2 các lớp ĐHK9 đợt 1, LTDHK11 đợt 2 và các lớp trả nợ - Ngày thi: 27/5/2018

Danh sách phòng thi tốt nghiệp lần 2 các lớp ĐHK9 đợt 1, LTDHK11 đợt 2 và các lớp trả nợ - Ngày thi: 27/5/2018

Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 2 các lớp ĐHK9 đợt 1, LTDHK11 đợt 2 và các lớp trả nợ  
  • 11/05/2018

Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 2 các lớp ĐHK9 đợt 1, LTDHK11 đợt 2 và các lớp trả nợ

Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 2 các lớp ĐHK9 đợt 1, LTDHK11 đợt 2 và các lớp trả nợ

Thông báo thi tốt nghiệp lần 2 của LTĐHK11 đợt 2 và ĐHK9 đợt 1 hình thức VLVH  
  • 08/05/2018

Thông báo thi tốt nghiệp lần 2 của LTĐHK11 đợt 2 và ĐHK9 đợt 1 hình thức VLVH

Thông báo thi tốt nghiệp lần 2 của LTĐHK11 đợt 2 và ĐHK9 đợt 1 hình thức VLVH