DANH SACH THI TOT NGHIEP T8.2022  
  • 16/08/2022

DANH SACH THI TOT NGHIEP T8.2022

DANH SACH THI TOT NGHIEP T8.2022

Thông báo lịch thi tốt nghiệp lần 2 lớp DHK12-QT2 và các lớp trả nợ hình thức VLVH  
  • 05/08/2022

Thông báo lịch thi tốt nghiệp lần 2 lớp DHK12-QT2 và các lớp trả nợ hình thức VLVH

Thông báo lịch thi tốt nghiệp lần 2 lớp DHK12-QT2 và các lớp trả nợ hình thức VLVH

Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp trình độ Đại học Liên thông từ Cao Đẳng (các Khóa 13,14)  
  • 28/03/2022

Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp trình độ Đại học Liên thông từ Cao Đẳng (các Khóa 13,14)

Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp trình độ Đại học Liên thông từ Cao Đẳng (các Khóa 13,14)

Danh sách sinh viên lớp TCK13-TCKT1 xét điều kiện tốt nghiệp  
  • 13/03/2022

Danh sách sinh viên lớp TCK13-TCKT1 xét điều kiện tốt nghiệp

Danh sách sinh viên lớp TCK13-TCKT1 xét điều kiện tốt nghiệp

Thông báo thi tốt nghiệp lần 1 đối với sinh viên Khóa 12 đợt 2 - Trình độ Đại học và các lớp trả nợ hình thức Vừa làm vừa học  
  • 01/03/2022

Thông báo thi tốt nghiệp lần 1 đối với sinh viên Khóa 12 đợt 2 - Trình độ Đại học và các lớp trả nợ hình thức Vừa làm vừa học

Thông báo thi tốt nghiệp lần 1 đối với sinh viên Khóa 12 đợt 2 - Trình độ Đại học và các lớp trả nợ hình thức Vừa làm vừa học

Danh sách phòng thi tốt nghiệp lần 2 - LTĐHK9 đợt 2 và các lớp trả nợ - ngày thi 29/05/2016  
  • 24/05/2016

Danh sách phòng thi tốt nghiệp lần 2 - LTĐHK9 đợt 2 và các lớp trả nợ - ngày thi 29/05/2016

Danh sách phòng thi tốt nghiệp lần 2 - LTĐHK9 đợt 2 và các lớp trả nợ - ngày thi 29/05/2016

Danh sách phòng thi tốt nghiệp lần 2 - ĐHK7 đợt 1 và các lớp trả nợ - ngày thi 29/05/2016  
  • 24/05/2016

Danh sách phòng thi tốt nghiệp lần 2 - ĐHK7 đợt 1 và các lớp trả nợ - ngày thi 29/05/2016

Danh sách phòng thi tốt nghiệp lần 2 - ĐHK7 đợt 1 và các lớp trả nợ - ngày thi 29/05/2016

Danh sách phòng thi tốt nghiệp lần 1 - ĐHK7 đợt 2 và các lớp trả nợ - ngày thi 29/05/2016  
  • 24/05/2016

Danh sách phòng thi tốt nghiệp lần 1 - ĐHK7 đợt 2 và các lớp trả nợ - ngày thi 29/05/2016

Danh sách phòng thi tốt nghiệp lần 1 - ĐHK7 đợt 2 và các lớp trả nợ - ngày thi 29/05/2016

Danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 2 các lớp LTĐHK9 đợt 2 và các lớp trả nợ (Cập nhật đến ngày 19/05/2016)  
  • 13/05/2016

Danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 2 các lớp LTĐHK9 đợt 2 và các lớp trả nợ (Cập nhật đến ngày 19/05/2016)

Danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 2 các lớp LTĐHK9 đợt 2 và các lớp trả nợ (Cập nhật đến ngày 19/05/2016)

Danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 2 các lớp ĐHK7 đợt 1 và các lớp trả nợ (Cập nhật đến ngày 19/05/2016  
  • 13/05/2016

Danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 2 các lớp ĐHK7 đợt 1 và các lớp trả nợ (Cập nhật đến ngày 19/05/2016

Danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 2 các lớp ĐHK7 đợt 1 và các lớp trả nợ (Cập nhật đến ngày 19/05/2016