Thông báo lịch thi tốt nghiệp lần 2 các lớp ĐHK9 đợt 2 và LTĐHK12 đợt 1 hình thức VLVH  
Lịch ôn tập tốt nghiệp các lớp LTĐHK12 đợt 2 hình thức VLVH  
Lịch ôn tập tốt nghiệp các lớp ĐHK10 đợt 1 hình thức VLVH  
Thông báo thay đổi thời gian thi tốt nghiệp lần 1 của các lớp ĐHK10 đợt 1 và LTĐHK12 đợt 2 hình thức VLVH  
Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 đối với các lớp trả nợ Đại học (update 17/7/2018)  
  • 17/07/2018

Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 đối với các lớp trả nợ Đại học (update 17/7/2018)

Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 đối với các lớp trả nợ Đại học (update 17/7/2018)

Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 đối với các lớp trả nợ Liên thông ĐH (update 17/7/2018)  
  • 17/07/2018

Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 đối với các lớp trả nợ Liên thông ĐH (update 17/7/2018)

Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 đối với các lớp trả nợ Liên thông ĐH (update 17/7/2018)

Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 đối với các lớp LTDHK12 đợt 1 (update 17/7/2018)  
  • 16/07/2018

Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 đối với các lớp LTDHK12 đợt 1 (update 17/7/2018)

Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 đối với các lớp LTDHK12 đợt 1 (update 17/7/2018)

Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 đối với các lớp ĐHK9 đợt 2 (update 09/7/2018)  
  • 05/07/2018

Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 đối với các lớp ĐHK9 đợt 2 (update 09/7/2018)

Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 đối với các lớp ĐHK9 đợt 2 (update 09/7/2018)

Lịch ôn thi tốt nghiệp các lớp Liên thông ĐH khoá 12 đợt 1 VLVH  
  • 24/06/2018

Lịch ôn thi tốt nghiệp các lớp Liên thông ĐH khoá 12 đợt 1 VLVH

Lịch ôn thi tốt nghiệp các lớp Liên thông ĐH khoá 12 đợt 1 VLVH

Lịch ôn thi tốt nghiệp các lớp Đại học khoá 9 đợt 2 VLVH  
  • 24/06/2018

Lịch ôn thi tốt nghiệp các lớp Đại học khoá 9 đợt 2 VLVH

Lịch ôn thi tốt nghiệp các lớp Đại học khoá 9 đợt 2 VLVH