Thông báo TS Liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH liên kết với Cty TNHH hợp tác đào tạo và phát triển nguồn lực  
Thông báo TS Liên thông từ CĐ lên ĐH hình thức VLVH liên kết với Cty TNHH hợp tác đào tạo và phát triển nguồn lực  
Thông báo TS trình độ Đại học VB2 hình thức VLVH liên kết với Cty TNHH hợp tác đào tạo và phát triển nguồn lực  
Thông báo TS trình độ Đại học VB1 hình thức VLVH liên kết với Công ty TNHH hợp tác đào tạo và phát triển nguồn lực