Thông báo đăng ký trả nợ thực tập tốt nghiệp - đợt 1 năm 2019  
Thông báo đăng ký học lại và thi trả nợ học phần hệ VLVH - Đợt 1 năm 2019  
Thông báo tổ chức Hội trại truyền thống năm 2019  
Lịch học các lớp VLVH từ 02/2019 đến 07/2019  
Lịch học các lớp VLVH từ tháng 08/2018 đến 01/2019 (Update 12/12/2018)  
  • 25/02/2019

Lịch học các lớp VLVH từ tháng 08/2018 đến 01/2019 (Update 12/12/2018)

Lịch học các lớp VLVH từ tháng 08/2018 đến 01/2019 (Update 12/12/2018): bổ sung thêm lớp TCK14TCKT1, TCK14QT1

Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp lớp ĐHK10MA2 (Marketing)  
  • 21/02/2019

Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp lớp ĐHK10MA2 (Marketing)

Đề nghị sinh viên lớp ĐHK10MA2 liên hệ trực tiếp với GVHD thực tập tốt nghiệp theo số ĐT đã cung cấp trong danh sách phân nhóm

Thời gian liên hệ: Bắt đầu từ ngày 25/02/2019

Những sinh viên có nhu cầu xin giấy giới thiệu thực tập, liên hệ Viện ĐTTX hạn chót ngày 15/3/2019. Sau thời gian này, Viện sẽ không giải quyết cấp giấy giới thiệu thực tập


Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp lớp ĐHK10QT2 (QTKD)  
  • 21/02/2019

Danh sách phân nhóm thực tập tốt nghiệp lớp ĐHK10QT2 (QTKD)

Đề nghị sinh viên lớp ĐHK10QT2 liên hệ trực tiếp với GVHD thực tập tốt nghiệp theo số ĐT đã cung cấp trong danh sách phân nhóm

Thời gian liên hệ: Bắt đầu từ ngày 25/02/2019

Những sinh viên có nhu cầu xin giấy giới thiệu thực tập, liên hệ Viện ĐTTX hạn chót ngày 15/3/2019. Sau thời gian này, Viện sẽ không giải quyết cấp giấy giới thiệu thực tập


Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 các lớp LTDHK12 đợt 1 và trả nợ (Ngày thi: 23/12/2018)  
Kết quả thi tốt nghiệp các lớp ĐHK10 đợt 1, ĐHK9 đợt 2  và trả nợ (Ngày thi: 23/12/2018)  
Thông báo nộp học phí đối với sinh viên hệ VLVH - Tháng 01/2019